google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html
U bevindt zich hier: Startpagina » Belastingzaken » inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Aangiftetijd

Heeft u als zelfstandige ondernemer de aangiftebrief inkomstenbelasting 2019 ontvangen? Dan dient u vóór 1 mei 2020 aangifte te doen.

Particulieren kunnen voor hun aangifte inkomstenbelasting de aangifte-app van de belastingdienst gebruiken. Omdat de aangifte voor de zelfstandige ondernemer uitgebreider is kan van de app van de belastingdienst geen gebruik worden gemaakt.

Naast de gegevens die een particulier moet invullen moet er bij de ondernemer een winstaangifte worden ingevuld. Deze bestaat uit een balans en resultatenrekening. Voor het bepalen van de mkb-vrijstelling, ondernemersaftrek en fiscale oudedagsreserve moet er een aparte opgave worden gedaan. Dit naast een specificatie van de schuld of vordering van de omzetbelasting.

Voordat de aangifte wordt ingevuld is het belangrijk om de balans en resultatenrekening in orde te hebben.
Administratie en advies ROVé in Beuningen kan u behulpzaam zijn bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Buitengewone lasten, verzacht de pijn

Specifieke zorgkosten en nieuwe regels
Als u hoge uitgaven had als gevolg van ziekte van uzelf, uw fiscale partner of uw kind en u kreeg die uitgaven niet vergoed, dan kunt u in aanmerking komen voor deze persoonsgebonden aftrek.


Drempelbedrag
U mag de uitgaven alleen aftrekken als deze hoger waren dan een bepaald bedrag, de drempel.

Niet aftrekbaar
Vaak worden de uitgaven voor ziekte vergoed door het ziekenfonds of door uw ziektekostenverzekeraar. De uitgaven die u vergoed kreeg, of de uitgaven die u nog vergoed krijgt, mag u niet aftrekken. De uitgaven die onderdeel uitmaakten van uw normale kosten van levensonderhoud mag u evenmin aftrekken.

Specificatie van de specifieke zorgkosten
Aftrekbare kosten:

– genees- en heelkundige hulp
– medicijnen op doktersvoorschrift
– bepaalde hulpmiddelen
– vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
– een dieet op doktersvoorschrift
– extra gezinshulp
– extra kleding en beddengoed
– reiskosten voor ziekenbezoek
Bij twijfel is het verstandig om de uitgave(n) te noteren, bij het verzorgen van de aangifte kan dan altijd nog beoordeelt worden of de bedragen als zorgkosten opgevoerd kunnen worden.

Niet aftrekbaar zijn:
– premie voor de ziektekosten.
– kosten van adoptie
– kosten van begrafenis of crematie
– kosten van bevalling en kraamhulp
– bepaalde hulpmiddelen, zoals brillen, contactlenzen en contactlenzenvloeistof
– kosten van ooglaserbehandelingen die uw bril of contactlenzen vervangen
– eigen bijdrage voor verpleging in een AWBZ-instelling (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
– eigen bijdrage op grond van de AWBZ voor verblijf buiten een AWBZ-instelling
– eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning
– de vaste aftrek voor:
– 65-plussers
– arbeidsongeschiktheid
– uitgaven wegens chronische ziekte van u, uw partner of uw kind
– vast bedrag van de huisapotheek

Voor wie aftrekbaar
U mag de kosten voor uzelf en uw fiscale partner aftrekken. Zijn er nog andere personen die tot uw huishouden behoren en hebben ook zij kosten gemaakt die u hebt betaald? Dan mag u deze kosten aftrekken als het om de volgende personen gaat:
– uw kinderen die jonger waren dan 27 jaar
– ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder waarmee u in gezinsverband woonde Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling
– ouders, broers of zussen die bij u in huis woonden en afhankelijk waren van uw zorg. Als u de zorg niet verleent, dan heeft deze persoon beroepsmatige hulp nodig of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis

Let op!
Maakt u kosten voor anderen dan uzelf en uw fiscale partner? Dan geldt als aanvullende voorwaarde dat zij financieel niet in staat zijn deze kosten zelf te betalen.

Voorwaarden aftrek
Worden de kosten vergoed? U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kreeg of waarvoor u geen recht op vergoeding hebt. Bijvoorbeeld van de (aanvullende) zorgverzekering, uw werkgever of de bijzondere bijstand. Ook de kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar.
Hebt u kosten gehad die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan kunt u deze uitgaven toch niet aftrekken. Dit laatste geldt alleen voor de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering kunt u wel aftrekken.
Let op!
De tegemoetkoming die u krijgt via het centraal administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt als chronisch zieke of gehandicapte, is geen vergoeding. U hoeft dus uw aftrek niet te verlagen met deze tegemoetkoming. Dit geldt ook voor de tegemoetkoming die u krijgt van het UWV omdat u arbeidsongeschikt bent.

Let op!
Uitgaven om zorg te voorkomen, zijn (meestal) niet aftrekbaar, bijvoorbeeld uitgaven voor een sportkeuring.
Genees- en heelkundige hulp
Van de genees- en heelkundige hulp zijn de kosten aftrekbaar voor:
- huisarts, tandarts, specialist of fysiotherapeut
- verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling
- paramedische behandelingen door (of op voorschrift en onder begeleiding van) een arts, bijvoorbeeld:
- acupunctuur
- revalidatie
- logopedie
- homeopathie
Medicijnen op doktersvoorschrift
Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.
Hulpmiddelen

U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten waardoor u de normale lichaamsfuncties kunt uitoefenen, wat u anders niet zou kunnen. De volgende uitgaven voor hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aftrekbaar:
– steunzolen
– gehoorapparaten
– kunstgebit en prothesen
– blindengeleidehond
– rolstoel, krukken, rollator en traplift
– onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen

Hulpmiddelen gezichtsvermogen
Alleen de uitgaven voor hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen kunt u aftrekken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer.
De uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn niet meer aftrekbaar. Het gaat hierbij om hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen, contactlensvloeistof en dergelijke. Dit geldt ook voor de kosten van ooglaserbehandelingen.

Aanpassingen aan een woning
Uitgaven voor aanpassingen aan een woning kunt u aftrekken. Met ‘woning’ bedoelen we uw eigen woning, een huurwoning, woonwagen of woonboot. U mag alleen dat deel van de uitgaven aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt. De aanpassingen moeten wel op medisch voorschrift zijn gedaan, omdat u een beperking van een lichaamsfunctie hebt. Meer informatie over aanpassingen aan een woning, vindt u in de aanvullende toelichting Specifieke zorgkosten op de cd rom.

Andere aanpassingen
U kunt onder bepaalde voorwaarden ook andere aanpassingen aftrekken. Het gaat dan om zaken of aanpassingen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt en die speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebracht. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto.
De volgende uitgaven zijn niet aftrekbaar:
– extra huur voor een aangepaste woning
– energie- en verwarmingskosten van de woning
– snellere slijtage van meubilair en vloerbedekking, bijvoorbeeld door gebruik van een rolstoel
– aangepaste vloerbedekking
– verhuizing naar een verzorgingshuis en de inrichting van de nieuwe woonruimte
– een telefoonabonnement of gesprekskosten

Vervoer
Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hoge vervoerskosten maakte. Wilt u deze kosten aftrekken? De volgende uitgaven zijn aftrekbaar:
– uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis
– uitgaven voor ambulancevervoer
– extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. U mag deze extra vervoerskosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten hebt. Deze hogere vervoerskosten hebt u in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn en die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. U kunt dit bijvoorbeeld vergelijken door gebruik te maken van de gegevens van het NIBUD of het CBS. Hebt u dan hogere vervoerskosten? Dan mag u uw extra vervoerskosten aftrekken. U moet van deze extra vervoerskosten wel de vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering kreeg.

Dieet op doktersvoorschrift
Volgde u een dieet op doktersvoorschrift? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. U mag per persoon een vast bedrag voor dieetkosten aftrekken. U hebt een dieetbevestiging nodig van uw huisarts als wij erom vragen. Stuur de dieetbevestiging niet mee met de aangifte. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet niet in de lijst, dan kunt u geen bedrag aftrekken. Meer informatie over de aftrek van dieetkosten vindt u in de aanvullende toelichting Specifieke zorgkosten op de cd-rom.
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
Kosten voor kleding en beddengoed, en het wassen daarvan, zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:
– de kosten waren een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit
– de zieke of invalide woonde bij u
– de ziekte duurde minimaal een jaar of gaat waarschijnlijk minimaal een jaar duren
Voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van € 300. Kunt u aantonen dat de extra uitgaven hoger waren dan € 600? Dan mag u € 750 meetellen. De bedragen gelden per persoon en voor een heel jaar. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2011 extra uitgaven had, neemt u 3/12 van het aftrekbedrag.
Reiskosten ziekenbezoek
Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:
– U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden.
– U bezocht de zieke in 2014 regelmatig.
– De zieke werd langer dan een maand verpleegd. Werd de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen aftrekken als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. De tijd tussen de verpleegperioden mag niet langer dan 4 weken zijn.
– De enkelereisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer. U mag de kosten aftrekken voor:
– reizen per auto
U berekent een vast bedrag van € 0,19 per kilometer.
– reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier U telt de werkelijke reiskosten mee.

Gezinshulp
Voorwaarde is dat de uitgaven blijken uit rekeningen voorzien van een datum waarin de naam en het adres van de gezinshulp duidelijk zijn vermeld. Voor deze uitgaven voor extra gezinshulp geldt een aparte drempel die automatisch wordt berekend, dus vul de totale kosten in.
Extra gezinshulp
U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp aftrekken:
– U had een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit.
– U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan:
– datum
– bedrag
– naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalde
U telt alleen het deel van de uitgaven mee dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel. BasWin berekent deze drempel automatisch.
Let op!
Was uw fiscale partner ziek of invalide en is hij overleden? En had u in verband daarmee extra gezinshulp? Dan mag u de uitgaven voor extra gezinshulp na het overlijden alleen aftrekken als u vóór het overlijden ook al extra gezinshulp had, omdat uw fiscale partner ziek of invalide was. U mag die uitgaven aftrekken die u hebt gedaan tot en met de maand van overlijden en de drie maanden daarna.

Verhoging aftrekbaar bedrag bij laag drempelinkomen
Deze verhoging is afhankelijk van het (bij fiscale partners: gezamenlijk) drempelinkomen dat niet meer mag bedragen dan € 33.485. Is het drempelinkomen lager dan worden de specifieke zorgkosten (met uitzondering van genees- en heelkosten en de reiskosten ziekenbezoek) met 40% verhoogd. Voor de belastingplichtige die ouder is dan 65 jaar geldt nog 113% verhoging. Bij fiscale partners is het voldoende als een van beide partners 65 is. BasWin berekent deze verhoging automatisch.
Zie ook Elsevier IB Almanak.

Tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte
Verzorgde u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 27 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verbleef? En maakte u daarvoor extra kosten? Dan kunt u deze uitgaven aftrekken.
U krijgt de aftrek voor de verzorging van:
– uw ernstig gehandicapte kinderen
– uw ernstig gehandicapte broers of zussen
Heeft de kantonrechter u benoemd tot mentor van een ernstig gehandicapte? Dan krijgt u deze aftrek ook.

Voorwaarden aftrek
U deed in 2011 extra uitgaven voor de verzorging van een ernstig
gehandicapte tijdens de weekenden of vakanties. Deze uitgaven kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:
– De ernstig gehandicapte was 27 jaar of ouder in 2011. Werd hij 27 jaar in de loop van 2011, dan trekt u alleen de kosten af die u in de periode daarna maakte.
– De ernstig gehandicapte verbleef meestal in een AWBZ-instelling, maar werd in het weekend en tijdens vakanties door u verzorgd. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een vakantieadres.
– De uitgaven werden niet vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekering. Ook de uitgaven die u nog vergoed krijgt, mag u niet aftrekken.

Let op!
Had de gehandicapte voldoende inkomen of vermogen om de uitgaven zelf te betalen? Dan zijn uw kosten voor de verzorging niet aftrekbaar.
U kunt de volgende kosten aftrekken:
– uitgaven voor het halen en brengen met de auto (door de ouders, broer, zus of mentor)
Hiervoor geldt een aftrek van € 0,19 per kilometer. U neemt altijd de afstand van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al reist u bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand.
– extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u Hiervoor geldt een aftrek van € 9 per dag. De dagen waarop de ernstig gehandicapte werd gehaald of gebracht, tellen ook mee.
Als u heel 2011 een partner had maar niet kiest voor fiscaal partnerschap mag u drie verdeelkeuzes maken. Alle aftrek bij de aangever, alles bij de partner of de helft bij de aangever en de andere helft bij de partner.
Bron Reed Elsevier

Middeling inkomstenbelasting

Middeling van uw inkomen

In situaties waarin de hoogte van het belastbaar inkomen van onze clienten wisselt kijken wij altijd of dat middeling van uw inkomen mogelijk is.
Heeft u een jaar een hoger of lager inkomen uit werk en woning dan andere jaren? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over meerdere jaren krijgt. Met de middelingsregeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 jaren. Hierdoor betaalt u waarschijnlijk minder belasting over dat gemiddelde inkomen en krijgt u geld terug.

In de volgende situaties krijgt u waarschijnlijk belasting terug:

U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.
U hebt een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen.
U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
U werkt als freelancer of als ondernemer.
U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
U bent minder gaan werken.

Vragen, neem gerust contact op met ons kantoor.

  • Buitengewone lasten

    In de Nederlandse belastingstelsel is rekening gehouden met ziektekosten. Bepaalde uitgaven die verband houden met ziekte of arbeidsongeschiktheid mogen als kosten worden opgevoerd.

  • Belastingstelsel

  • Middeling en verliezen

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.