google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html
U bevindt zich hier: Startpagina » Belastingzaken

ROVe in Beuningen voor uw belastingaangifte

Belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel kent de directe belasting (inkomsten- en vennootschapsbelasting) en de indirecte belasting zoals de omzetbelasting.

Administratie en Advies ROVe Beuningen verzorgt jaarlijks een groot aantal belastingaangiften.
Het is belangrijk dat de clienten weten wat er in de aangifte(n) staat. Daarom ontvangt elke client een goed en leesbaar overzicht van ons, zodat u precies kunt zien hoeveel belasting er betaald of ontvangen moet worden. Bij het verzorgen van de aangiften bekijken wij ook of dat het mogelijk is om het inkomen te middelen waardoor u wellicht een extra belastingteruggave kunt aanvragen.

Zodra de belastingdienst een belastingaanslag naar onze clienten stuurt ontvangen wij, digitaal, een kopie ervan. Daardoor kunnen wij eventueel tijdig bezwaar indienen.

Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn er schijventarieven.Investeren? Denk eerst goed na.

Ondernemers die in Nederland investeren krijgen van de belastingdienst een tegemoetkoming in de vorm van belastingvermindering. Ook voor energiebesparende maatregelen bestaan er regelingen zodat u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd bent.

Investeringsaftrek ook wel kleinschaligheidsaftrek genaamd kan worden geclaimd wanneer de aanschaf uitsluitend voor de onderneming is bestemd.
De aftrek mag niet gebruikt worden voor de aankoop van grond, woonhuizen, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.

De activa mag niet bestemd zijn voor verhuur of voor gebruik in het buitenland terwijl het aanschafbedrag meer dan
€ 450,00 moet bedragen. Bovendien in het boekjaar voor ten minste € 2.300 zijn geïnvesteerd.

Het is dus belangrijk om van te voren goed na te denken over de investeringen. Misschien is het verstandiger om de investering te splitsen of juist te vervroegen om de maximale aftrek te hebben.
Laat uw belastingadviseur, accountant of Administratie en Advies ROVé Beuningen adviseren.Bewaarplicht administratie

De ondernemers hebben een bewaarplicht. De administratie moet ten minste 7 jaar bewaren, gerekend van de datum van de definitieve aanslag.

Wat moet u bewaren?
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Wij streven echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat wij hebben bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

het grootboek
de debiteuren- en crediteurenadministratie
de voorraadadministratie
de in- en verkoopadministratie
de loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vragen wij deze gegevens niet meer bij u op.
Uitzondering

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Voor de overige gegevens kunt u met ons afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar. Voor de basisgegevens en de overige gegevens kunt u met ons afspraken maken over:

de vorm waarin u de gegevens bewaart (op papier of elektronisch)
het detailniveau (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa)

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma's en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren. Dit wordt conversie genoemd. De voorwaarden zijn:

U zet alle gegevens over.
U zet de gegevens inhoudelijk juist over.
U zorgt ervoor dat de nieuwe gegevensdrager tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar is.
U kunt de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd (re)produceren en leesbaar maken.
U zorgt ervoor dat een controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kan worden uitgevoerd.

Het is verstandig om, voordat u tot conversie overgaat, uw plannen aan ons voor te leggen.

Laat u (een deel van) uw administratie verzorgen door een computer- of loonservicebureau? Dan vallen de gegevensdragers van die servicebureaus waarop gegevens staan over uw onderneming, ook onder de fiscale bewaarplicht.

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
tussentijds gemaakte controleberekeningen
ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
bankafschriften
contracten, overeenkomsten en andere afspraken
agenda's en afsprakenboeken
correspondentie
software en databestanden

Veel gegevens worden eerst digitaal vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook om de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon. Of de verkoopgegevens die u registreert met een kassasysteem en de administratie en delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) die via internet gaan.

Tip!

Houd bij hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt. U vindt meer informatie over het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek bij Ondernemersaftrek.

U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. U moet er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen.
(Bron belastingdienst)Digitaal dat mag, maar moet in bepaalde gevallen ook
Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad (uitspraak van de Hoge Raad van 25 juni 2015) (ECLI:NL:HR:2015:1740)
De rechter bepaalde wanneer er bij een boekenonderzoek of te wel belastingcontrole een verschil van mening is over de omzet de ondernemer de detailgegevens van de kassa niet digitaal kan aanleveren, gesteld kan worden dat er niet wordt voldaan aan de administratie- en bewaarplicht. Het gevolg kan zijn dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard.

Per branche kunnen de voorwaarden verschillen. Voordat u het archief gaat opruimen is het verstandig om van te voren contact met uw accountant, belastingadviseur of boekhouder op te nemen. Desgewenst Administratie en Advies ROVé Beuningen u adviseren.

Keurmerk kassasystemen
Leveranciers van kassasystemen hebben een keurmerk voor kassasystemen ontwikkeld: 'Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen'. Het keurmerk garandeert een gesloten kassasysteem. Deze techniek voorkomt misbruik en beschermt u tegen ongewenste wijzigingen in uw gegevens. Dit keurmerk bevordert het vertrouwen van uw bank, uw adviseur en de Belastingdienst dat uw kassasysteem betrouwbare informatie levert. In het toezicht van de Belastingdienst kan dit ook tijdwinst opleveren.
(Bron belastingdienst)


Belastingcontrole

Menig ondernemer heeft al eens te maken gehad met een belastingcontrole. De belastingdienst controleert bijvoorbeeld uw inkomsten en uitgaven, de aangegeven omzetbelasting of loonheffing.

Zorg daarom dat uw administratie op orde is. Enkele richtlijnen hierover leest u hier. Om een controle sneller te laten verlopen gebruikt de belastingdienst steeds vaker de statistische steekproef, ook wel de geldsteekproef genoemd. Andere benamingen hiervoor zijn de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode.

Voordat de fysieke controle start vraagt de belastingdienst om een digitale versie van uw grootboek en boekingsverslagen bij u op. Na het inlezen van de mutaties wijst de software van de belastingdienst een aantal posten aan die door de controleur beoordeelt moeten worden.
Er wordt bijvoorbeeld gekeken of dat het juiste btw bedrag in uw administratie is verwerkt, voldoen de ontvangen en verzonden facturen aan de wettelijke eisen, is de salarisadminstratie op orde etc.

De controle van de salarisadministratie omvat niet alleen de uitgevoerde berekeningen maar ook of dat aan de identificatieplicht is voldaan of de betaalde onkosten op een juiste wijze zijn verwerkt.

Elke geconstateerde afwijking (fout) wordt gewaardeerd met een waarde. De uitkomst hiervan kan bepalend zijn voor meerdere jaren. Zo kan het ontbreken van een inkoopfactuur al veel narigheid veroorzaken.

Aandachtspunten:
In de praktijk blijken de meeste papieren inkoopfacturen wel aanwezig, de facturen die via email worden verzonden of digitaal kunnen worden opgevraagd ontbreken vaak. Vaak gaat het om facturen die betrekking hebben op abonnementen en verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan de telefoon of internetkosten zoals de KPN, Ziggo, Vodafone maar ook de afrekening van het water, electriciteit of gas.
Wanneer u de digitale facturen niet afdrukt dan moet u deze in een bestand op uw computer, server of op een andere wijze opslaan. Zorg dat u regelmatig een backup maakt.
Het ontbreken van een simpele factuur met een bedrag van bijvoorbeeld € 10,00 kan u al snel een naheffing opleveren van duizenden euro's.

Wat kunnen de gevolgen zijn?
De gevolgen van zo'n statistische steekproefcontrole kunnen uiteenlopend zijn en mogen zeer zeker niet worden onderschat. De correcties kunnen betrekking hebben op de inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbebelasting, maar ook voor eventuele toeslagen voor de zorgverzekering, huur en kinderopvang.

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.