ROVe voor uw deponeringsrapport

Deponeren met ROVe Beuningen

Nagenoeg alle besloten vennootschappen moeten binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar een deponeringsrapport bij het Handelsregister indienen.

Er is echter een uitzondering voor de pensioen- of stamrecht-bv zolang deze niet als doel heeft winst te maken. Deze categorie van besloten vennootschappen moeten wel een accountantsverklaring deponeren. Daarin moet vermeld staan dat de vennootschap geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelstelling van de statuten van de onderneming en dat artikel 396 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

Het niet indienen van het deponeringsrapport wordt als een economisch delict gezien. Door de Economische Controle Dienst kan hiervoor een boete opleggen van tenminste € 1.000. Sinds kort controleert ook de Belastingdienst op het tijdig deponeren van het rapport.

Bij een eventuele faillissement zal de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schulden.

Een groot aantal financieringsmaatschappijen gebruiken de gegevens van het deponeringsrapport om te bepalen of de afnemers of leveranciers kredietwaardig zijn.

Vanaf 1 januari 2012 zijn kleine ondernemingen niet meer verplicht om een jaarrekening te publiceren. Wel moet er een vereenvoudige jaarrekening worden opgesteld. Voor besloten vennootschappen stelt Administratie en Advies ROVe Beuningen al standaard een jaarrekening op die voldoet aan de accountantsrichtlijnen.

Van een micro onderneming is sprake als de onderneming aan tenminste twee van de drie criteria voldoet:
- balanstotaal lager dan € 350.000
- netto omzet van maximaal € 700.000
- hoogstens tien werknemers


Nederlandse ondernemingen die in twee achtereenvolgende boekjaren aan de onderstaande vereisten voldoen hoeven slechts een verkorte balans en beperkte toelichting te publiceren.

Van een kleine onderneming is sprake als de onderneming aan tenminste twee van de drie criteria voldoet:
- balanstotaal tot € 6.000.000
- netto omzet van maximaal € 12.000.000
- minder dan vijftig werknemers