google-site-verification: googlecf4e9f0d55a3ead5.html

ROVe voor uw deponeringsrapport

Deponeren met ROVe Beuningen

Rechtspersonen maar ook een vennootschap onder firma waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn moeten de jaarrekening deponeren.

De volgende rechtsvormen zijn verplicht om de jaarrekening te deponeren:

- bv´s;
- nv´s;
- coöperaties;
- onderlinge waarborgmaatschappijen;
- vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
- vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten;

LET OP: algemeen nut
- beogende instellingen (ANBI’s) moeten sinds 1 januari 2014 bepaalde gegevens op een internetsite publiceren. Meer informatie bij de Belastingdienst. Deze publicatieplicht staat los van de deponeringsplicht;
- buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland;
ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels én een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland; daarnaast een uittreksel uit het buitenlandse register (ook jaarlijks);
- organisaties in enkele specifieke branches waaronder pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.


Ingaande het verslagjaar 2017 zijn de termijnen gewijzigd, wanneer de aandeelhouder 100% van de aandelen bezit en tevens directeur is bedraagt de deponeringstermijn 10 maanden na afloop van het boekjaar. Wanneer dit niet het geval is dan bedraagt de termijn 12 maanden. De reden hiervan is dat een directeur-grootaandeelhouder een aandeelhoudersvergadering sneller kan organiseren.

Er is echter een uitzondering voor de pensioen- of stamrecht-bv zolang deze niet als doel heeft winst te maken. Deze categorie van besloten vennootschappen moeten wel een accountantsverklaring deponeren. Daarin moet vermeld staan dat de vennootschap geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelstelling van de statuten van de onderneming en dat artikel 396 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

Het niet indienen van het deponeringsrapport wordt als een economisch delict gezien. Door de Economische Controle Dienst kan hiervoor een boete opleggen van tenminste € 1.000. Sinds kort controleert ook de Belastingdienst op het tijdig deponeren van het rapport.

Bij een eventuele faillissement zal de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schulden.

Een groot aantal financieringsmaatschappijen gebruiken de gegevens van het deponeringsrapport om te bepalen of de afnemers of leveranciers kredietwaardig zijn.

Kleine besloten vennootschappen, ook wel micro onderneming genoemd, zijn niet meer verplicht om een jaarrekening te publiceren. Wel moet er een vereenvoudige jaarrekening worden opgesteld. Voor besloten vennootschappen stelt Administratie en Advies ROVe Beuningen al standaard een jaarrekening op die voldoet aan de accountantsrichtlijnen.

Van een micro onderneming is sprake als de onderneming aan tenminste twee van de drie criteria voldoet:
- balanstotaal lager dan € 350.000
- netto omzet van maximaal € 700.000
- hoogstens tien werknemers


Nederlandse ondernemingen die in twee achtereenvolgende boekjaren aan de onderstaande vereisten voldoen hoeven slechts een verkorte balans en beperkte toelichting te publiceren.

Van een kleine onderneming is sprake als de onderneming aan tenminste twee van de drie criteria voldoet:
- balanstotaal tot € 6.000.000
- netto omzet van maximaal € 12.000.000
- minder dan vijftig werknemers

Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.