U bevindt zich hier: Startpagina » Actuele zaken » Fiscaal 2011 » Ziektekosten

Ziektekosten

Ziektekosten 2010 en 2011

De kosten om gezond te zijn blijven elk jaar stijgen. De belastingdienst heeft in 2009 een groot aantal posten laten vervallen zodat de aftrekbaarheid van de betaalde ziektekosten beperkt is.

Onderstaand leest u wat er nog wel aftrekbaar is, doe er uw voordeel mee.


Maximeer uw aftrek ziektekosten

Een aantal ziektekosten is nog steeds fiscaal aftrekbaar. Wel bestaat er een drempel, zodat een deel niet aftrekbaar is. Kosten zijn soms echter ook weer voor meer dan 100% aftrekbaar. Hoe realiseert u nu de maximale aftrek?

Vanaf 2010 is de aftrek van ziektekosten sterk gewijzigd. Er bestaat echter nog steeds een drempel, maar in sommige gevallen ook een extra aftrek. Daardoor loont het om niet acute ziektekosten goed te plannen.

Drempels

Naarmate uw inkomen hoger is, heeft u minder fiscale aftrek:

* bij een inkomen tot € 7.288,- is de drempel € 121,-;
* ligt uw inkomen tussen € 7.288,- en € 38.722,-, dan is de drempel 1,65% van het inkomen;
* bij een inkomen boven € 38.722,- is de drempel € 639,- plus 5,75% van het deel van het inkomen dat boven de € 38.722,- ligt.

Uw inkomen bedraagt € 38.000,-. De drempel is 1,65% van uw inkomen, ofwel € 627,-. Bedraagt uw inkomen € 50.000,-, dan is uw drempel € 639,- plus 5,75% x (€ 50.000,- -/- € 38.722,-) = € 639,- + € 648,- = € 1.287,-. Let op. Heeft u een partner, dan gaat men uit van uw gezamenlijk inkomen en uw gezamenlijke ziektekosten. De bedragen van € 121,- en € 7.288,- worden dan verdubbeld.

Extra aftrek

Voor sommige ziektekosten krijgt u extra aftrek als uw inkomen onder de tweede tariefschijf blijft (€ 32.738,-). Dit geldt voor:

* de kosten van vervoer in verband met ziekte;
* medicijnen;
* hulpmiddelen;
* extra gezinshulp;
* dieetkosten; en
* kosten van extra kleding en beddengoed.

Voor 65-plussers is de extra aftrek 113%, voor degenen die jonger zijn 77%. Koopt u dus bijv. een hoorapparaat van € 2.000,-, dan heeft een 65-plusser met een laag inkomen een aftrek van € 4.260,- en jongeren een aftrek van € 3.540,-. De 65-plusser heeft dan een voordeel afhankelijk van het inkomen van € 662,- - € 1.025,-. Voor jongeren bedraagt het voordeel € 1.184,- - € 1.485,-.

Hoe maximeer ik mijn aftrek?

Probeer de uitgaven zoveel mogelijk in één jaar te doen om over de drempel te komen. Denk bijvoorbeeld aan een gebitsrenovatie en een gehoorapparaat. Uiteraard moet het uitstellen of vervroegen van de uitgaven wel medisch verantwoord zijn.

Verder is het vooral bij inkomens rond de € 32.738,- van belang zo mogelijk onder deze grens te blijven, aangezien u dan de extra aftrek krijgt op bepaalde ziektekosten. Tip. Om het inkomen te drukken, kunnen ondernemers bijv. bepaalde kosten naar voren halen of kunt u als directeur-grootaandeelhouder een extra dividend een jaar later opnemen.

Uw belastbare winst bedraagt € 34.000,-. U heeft dit jaar voor € 3.000,- aan ziektekosten zonder extra aftrek en overweegt een nieuw hoorapparaat van € 2.000,- aan te schaffen. Als u uw winst of inkomen met € 2.000,- kunt verminderen door bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden niet in januari 2011 maar in december 2010 aan te schaffen, bespaart u € 646,- extra aan belasting.

Let op. Vanaf 2011 wordt de extra aftrek voor jongeren (65-minners) verlaagd naar 40%. Maak de kosten waarvoor deze aftrek geldt dus zo veel mogelijk nog dit jaar.

Fiscale ziektekosten

Specifieke zorgkosten en nieuwe regels

Als u hoge uitgaven had als gevolg van ziekte van uzelf, uw fiscale partner of uw kind en u kreeg die uitgaven niet vergoed, dan kunt u in aanmerking komen voor deze persoonsgebonden aftrek.

Drempelbedrag
U mag de uitgaven alleen aftrekken als deze hoger waren dan een bepaald bedrag, de drempel. Alle uitgaven boven de drempel mag u aftrekken. De hoogte van deze drempel hangt af van uw inkomen en als u het hele jaar een fiscale partner had, ook van het inkomen van uw fiscale partner. Het programma berekent de drempels automatisch. De drempel bedraagt 1,65% van het drempelinkomen tot € 38.000 en 5,75% van het bedrag daarboven. De minimumdrempel is € 118. De drempel bedraagt voor de jaren 2010 en 2011 respectievelijk € 121 en € 122.

Niet aftrekbaar
Vaak worden de uitgaven voor ziekte vergoed door het ziekenfonds of door uw ziektekostenverzekeraar. De uitgaven die u vergoed kreeg, of de uitgaven die u nog vergoed krijgt, mag u niet aftrekken. De uitgaven die onderdeel uitmaakten van uw normale kosten van levensonderhoud mag u evenmin aftrekken.

Specificatie van de specifieke zorgkosten
De ziektekosten worden gesplitst ingevuld en elektronisch verzonden. U kunt voor uzelf en uw cliënt een tekstuele toelichting invullen, maar deze wordt niet verzonden. Het datamodel van de Belastingdienst biedt hiervoor geen mogelijkheden.

U mag kosten aftrekken voor:
- genees- en heelkundige hulp
- medicijnen op doktersvoorschrift
- bepaalde hulpmiddelen
- vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
- een dieet op doktersvoorschrift
- extra gezinshulp
- extra kleding en beddengoed
- reiskosten voor ziekenbezoek
Zie de uitleg hierna.

Niet meer aftrekbaar
Sinds 1 januari 2009 zijn de volgende uitgaven niet meer aftrekbaar:
- premie voor de aanvullende verzekering voor een zorgverzekering. Het vaste bedrag voor het basispakket en de inkomensafhankelijke bijdrage zijn sinds 2008 al niet meer aftrekbaar.
- bedrag van het vrijwillig eigen risico dat u hebt betaald. Het verplicht eigen risico is sinds 2008 al niet meer aftrekbaar.
- kosten van adoptie
- kosten van begrafenis of crematie
- kosten van bevalling en kraamhulp
- bepaalde hulpmiddelen, zoals brillen, contactlenzen en contactlenzenvloeistof
- kosten van ooglaserbehandelingen die uw bril of contactlenzen vervangen
- eigen bijdrage voor verpleging in een AWBZ-instelling (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
- eigen bijdrage op grond van de AWBZ voor verblijf buiten een AWBZ-instelling
- eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning
- de vaste aftrek voor:
- 65-plussers
- arbeidsongeschiktheid
- uitgaven wegens chronische ziekte van u, uw partner of uw kind
- vast bedrag van de huisapotheek

Let op!
De eigen bijdrages zijn onder bepaalde voorwaarden nog (gedeeltelijk) in 2009 aftrekbaar. Zie hierna.

Voor wie aftrekbaar
U mag de kosten voor uzelf en uw fiscale partner aftrekken. Zijn er nog andere personen die tot uw huishouden behoren en hebben ook zij kosten gemaakt die u hebt betaald? Dan mag u deze kosten aftrekken als het om de volgende personen gaat:
- uw kinderen die jonger waren dan 27 jaar
- ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder waarmee u in gezinsverband woonde Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling
- ouders, broers of zussen die bij u in huis woonden en afhankelijk waren van uw zorg. Als u de zorg niet verleent, dan heeft deze persoon beroepsmatige hulp nodig of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis

Let op!
Maakt u kosten voor anderen dan uzelf en uw fiscale partner? Dan geldt als aanvullende voorwaarde dat zij financieel niet in staat zijn deze kosten zelf te betalen.

Voorwaarden aftrek
Worden de kosten vergoed? U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kreeg of waarvoor u geen recht op vergoeding hebt. Bijvoorbeeld van de (aanvullende) zorgverzekering, uw werkgever of de bijzondere bijstand. Ook de kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar.

Hebt u kosten gehad die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan kunt u deze uitgaven toch niet aftrekken. Dit laatste geldt alleen voor de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering kunt u wel aftrekken.

Let op!
De tegemoetkoming die u krijgt via het centraal administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt als chronisch zieke of gehandicapte, is geen vergoeding. U hoeft dus uw aftrek niet te verlagen met deze tegemoetkoming. Dit geldt ook voor de tegemoetkoming die u krijgt van het UWV omdat u arbeidsongeschikt bent.

Let op!
Uitgaven om zorg te voorkomen, zijn (meestal) niet aftrekbaar, bijvoorbeeld uitgaven voor een sportkeuring.

Genees- en heelkundige hulp
Van de genees- en heelkundige hulp zijn de kosten aftrekbaar voor:
--huisarts, tandarts, specialist of fysiotherapeut
--verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling
--paramedische behandelingen door (of op voorschrift en onder begeleiding van) een arts, bijvoorbeeld:
--acupunctuur
--revalidatie
--logopedie
--homeopathie

Medicijnen op doktersvoorschrift
Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.


Hulpmiddelen
U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten waardoor u de normale lichaamsfuncties kunt uitoefenen, wat u anders niet zou kunnen. De volgende uitgaven voor hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld aftrekbaar:
– steunzolen
– gehoorapparaten
– kunstgebit en prothesen
– blindengeleidehond
– rolstoel, krukken, rollator en traplift
– onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen

Hulpmiddelen gezichtsvermogen
Alleen de uitgaven voor hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen kunt u aftrekken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer.
De uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn niet meer aftrekbaar. Het gaat hierbij om hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen, contactlensvloeistof en dergelijke. Dit geldt ook voor de kosten van ooglaserbehandelingen.

Aanpassingen aan een woning
Uitgaven voor aanpassingen aan een woning kunt u aftrekken. Met ‘woning’ bedoelen we uw eigen woning, een huurwoning, woonwagen of woonboot. U mag alleen dat deel van de uitgaven aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt. De aanpassingen moeten wel op medisch voorschrift zijn gedaan, omdat u een beperking van een lichaamsfunctie hebt. Meer informatie over aanpassingen aan een woning, vindt u in de aanvullende toelichting Specifieke zorgkosten op de cd rom.

Andere aanpassingen
U kunt onder bepaalde voorwaarden ook andere aanpassingen aftrekken. Het gaat dan om zaken of aanpassingen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt en die speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebracht. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto.

De volgende uitgaven zijn niet aftrekbaar:
– extra huur voor een aangepaste woning
– energie- en verwarmingskosten van de woning
– snellere slijtage van meubilair en vloerbedekking, bijvoorbeeld door gebruik van een rolstoel
– aangepaste vloerbedekking
– verhuizing naar een verzorgingshuis en de inrichting van de nieuwe woonruimte
– een telefoonabonnement of gesprekskosten Vervoer

Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hoge vervoerskosten maakte. Wilt u deze kosten aftrekken?
De volgende uitgaven zijn aftrekbaar:
– uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis
– uitgaven voor ambulancevervoer
– extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. U mag deze extra vervoerskosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten hebt. Deze hogere vervoerskosten hebt u in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn en die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. U kunt dit bijvoorbeeld vergelijken door gebruik te maken van de gegevens van het NIBUD of het CBS. Hebt u dan hogere vervoerskosten? Dan mag u uw extra vervoerskosten aftrekken. U moet van deze extra vervoerskosten wel de vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering kreeg.

Dieet op doktersvoorschrift
Volgde u een dieet op doktersvoorschrift? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. U mag per persoon een vast bedrag voor dieetkosten aftrekken. U hebt een dieetbevestiging nodig van uw huisarts als wij erom vragen. Stuur de dieetbevestiging niet mee met de aangifte. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet niet in de lijst, dan kunt u geen bedrag aftrekken. Meer informatie over de aftrek van dieetkosten vindt u in de aanvullende toelichting Specifieke zorgkosten op de cd-rom.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
Kosten voor kleding en beddengoed, en het wassen daarvan, zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:
– de kosten waren een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit
– de zieke of invalide woonde bij u
– de ziekte duurde minimaal een jaar of gaat waarschijnlijk minimaal een jaar duren
Voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van € 300. Kunt u aantonen dat de extra uitgaven hoger waren dan € 600? Dan mag u € 750 meetellen. De bedragen gelden per persoon en voor een heel jaar. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2009 extra uitgaven had, neemt u 3/12 van het aftrekbedrag.

Reiskosten ziekenbezoek
Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:
– U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden.
– U bezocht de zieke in 2009 regelmatig.
– De zieke werd langer dan een maand verpleegd. Werd de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen aftrekken als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. De tijd tussen de verpleegperioden mag niet langer dan 4 weken zijn.
– De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer. U mag de kosten aftrekken voor:
– reizen per auto
U berekent een vast bedrag van € 0,19 per kilometer.
– reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier U telt de werkelijke reiskosten mee.

Gezinshulp
Voorwaarde is dat de uitgaven blijken uit rekeningen voorzien van een datum waarin de naam en het adres van de gezinshulp duidelijk zijn vermeld. Voor deze uitgaven voor extra gezinshulp geldt een aparte drempel die automatisch wordt berekend, dus vul de totale kosten in.

Extra gezinshulp
U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp aftrekken:
– U had een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit.
– U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan:
– datum
– bedrag
– naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalde
U telt alleen het deel van de uitgaven mee dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel. EbaWin berekent deze drempel automatisch.

Let op!
Was uw fiscale partner ziek of invalide en is hij overleden? En had u in verband daarmee extra gezinshulp? Dan mag u de uitgaven voor extra gezinshulp na het overlijden alleen aftrekken als u vóór het overlijden ook al extra gezinshulp had, omdat uw fiscale partner ziek of invalide was. U mag die uitgaven aftrekken die u hebt gedaan tot en met de maand van overlijden en de drie maanden daarna.

Verhoging aftrekbaar bedrag bij laag drempelinkomen
Deze verhoging is afhankelijk van het (bij fiscale partners: gezamenlijk) drempelinkomen dat niet meer mag bedragen dan € 32.127. Is het drempelinkomen lager dan worden de specifieke zorgkosten (met uitzondering van genees- en heelkosten en de reiskosten ziekenbezoek) met 113% verhoogd. BasWin berekent deze verhoging automatisch.

Tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte
Verzorgde u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 27 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verbleef? En maakte u daarvoor extra kosten? Dan kunt u deze uitgaven aftrekken.

U krijgt de aftrek voor de verzorging van:
– uw ernstig gehandicapte kinderen
– uw ernstig gehandicapte broers of zussen
Heeft de kantonrechter u benoemd tot mentor van een ernstig gehandicapte? Dan krijgt u deze aftrek ook.

Voorwaarden aftrek
U heeft 2009 extra uitgaven voor de verzorging van een ernstig gehandicapte tijdens de weekenden of vakanties. Deze uitgaven kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:
– De ernstig gehandicapte was 27 jaar of ouder in 2009. Werd hij 27 jaar in de loop van 2009, dan trekt u alleen de kosten af die u in de periode daarna maakte.
– De ernstig gehandicapte verbleef meestal in een AWBZ-instelling, maar werd in het weekend en tijdens vakanties door u verzorgd. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een vakantieadres.
– De uitgaven werden niet vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekering. Ook de uitgaven die u nog vergoed krijgt, mag u niet aftrekken.

Let op!
Had de gehandicapte voldoende inkomen of vermogen om de uitgaven zelf te betalen? Dan zijn uw kosten voor de verzorging niet aftrekbaar.

U kunt de volgende kosten aftrekken:
– uitgaven voor het halen en brengen met de auto (door de ouders, broer, zus of mentor)
Hiervoor geldt een aftrek van € 0,19 per kilometer. U neemt altijd de afstand van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al reist u bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand.
– extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u Hiervoor geldt een aftrek van € 9 per dag. De dagen waarop de ernstig gehandicapte werd gehaald of gebracht, tellen ook mee.Privacystatement: Onze website maakt gebruik van cookies en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van onze site te verbeteren, er worden geen gegevens van u geregistreerd.